دومین کنفرانس بین‌ المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع- ثبت نام
نحوه ویرایش مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس بین‌ المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع:
http://iaamm.iust.ac.ir/find-1.41.121.fa.html
برگشت به اصل مطلب