دومین کنفرانس بین‌ المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع- نحوه ویرایش مقالات
نحوه ویرایش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس بین‌ المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع:
http://iaamm.iust.ac.ir/find-1.124.122.fa.html
برگشت به اصل مطلب