اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع- اخبار
ریز برنامه نشست های دوم 15 الی 16:30

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع:
http://iaamm.iust.ac.ir/find.php?item=1.82.102.fa
برگشت به اصل مطلب